Home

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte (IOSUD)

 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște (UVT) este acreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), structură aflată sub conducerea Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) și din Cadrul Național al Calificărilor.

IOSUD-UVT este înființată prin Hotărârea Senatului UVT nr. 105D din 9 martie 2012, fiind organizată și funcționând ca structură distinctă în cadrul UVT, fără personalitate juridică, în baza următoarelor acte normative:

– Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,

– Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011,

– Carta UVT,

– Regulamentele UVT și regulamentele proprii ale IOSUD.

Universitatea “Valahia” din Târgoviște este instituția care reprezintă legal IOSUD-UVT, conducătorul acesteia fiind rectorul universității. Modul de organizare și funcționare a IOSUD-UVT este prezentat în “Regulamentul de organizare și funcționare al IOSUD”, aprobat prin hotărârea Senatului nr. 47D / 31 ianuarie 2019.

Prin Ordinul 5982/29.12.2021, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2022, se aprobă menținerea acreditării Universității “Valahia” din Târgoviște în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

Misiunea IOSUD este de a organiza învățământul doctoral în UVT în domeniile fundamentale științe economice, științe umaniste și științe inginerești și de a asigura formarea și dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificată.

Şcoala Doctorală este condusă de directorul Şcolii Doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale (CSD). Directorul Şcolii Doctorale este asimilat directorului de departament şi are activitate eminamente didactică şi de cercetare. Toate deciziile manageriale luate de către directorul Şcolii Doctorale au ca scop perfecţionarea activităţii didactice şi de cercetare. CSD este asimilat consiliului departamentului. Directorul Şcolii Doctorale este numit de directorul CSUD şi este membru de drept al CSD şi CSUD. Directorul Şcolii Doctorale exercită competenţe şi îndeplineşte atribuţii decise de CSUD sau stabilite de către Directorul CSUD, asigurând conducerea şi administrarea operativă a Şcolii Doctorale.

Obiectivele IOSUD sunt:

– promovarea de proceduri și principii pentru garantarea calității în organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat;

– asigurarea și organizarea de programe de cercetare pe teme de interes național și internațional;

– integrarea studenților-doctoranzi în proiecte de cercetare naționale și internaționale;

– acumularea de cunoștințe și de aptitudini practice indispensabile pentru derularea cercetării științifice performante prin organizarea și dezvoltarea unui proces formativ specific și de calitate;

– îndrumarea continuă a studenților-doctoranzi și consilierea în vederea publicării rezultatelor originale ale cercetării lor;

– sprijinirea participării studenților-doctoranzi la manifestări științifice de prestigiu și la stagii de pregătire în universități din străinătate;

– îndrumarea și consilierea studenților-doctoranzi în vederea elaborării și finalizării unor teze de doctorat de înalt nivel științific;

– organizarea de doctorate în cotutelă cu universități de prestigiu din țară și străinătate;

– formarea de tineri cercetători în domeniile științe economice, științe umaniste și științe inginerești;

– formarea abilităților necesare elaborării și gestionării proiectelor de cercetare științifică;

– formarea spiritului critic care să permită evaluarea obiectivă a cercetărilor proprii și ale celor efectuate de alți cercetători.

– asigurarea unei bune selecții a candidaților.

Viziunea ce conduce activitatea IOSUD către formularea şi îndeplinirea misiunii prezentate se întemeiază pe următorii piloni:

– dezvoltarea cercetării ştiinţifice în relaţie cu tendinţele de dezvoltare la nivel calitativ superior a activităţii de cercetare, cu cerinţele societăţii în general şi cu cele ale comunităţii locale – Regiunea 7 Centru, în special;

– dezvoltarea cercetării interdisciplinare în corelație cu structura comprehensivă a universității, asigurând valorificarea capacității de cercetare în domeniile de competență identificate, precum și în domenii interdisciplinare;

– dezvoltarea de noi direcții de cercetare, cu impact științific, economic şi socio-cultural, contribuind la soluționarea problemelor actuale ale societății, dar și la dezvoltarea unor cercetări cu impact pe termen lung asupra acesteia.

În cadrul IOSUD funcționează două școli doctorale, înfiinţate ca structură distinctă prin Hotărârea Senatului UVT nr. 105D din 9 martie 2012:

Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste (SDSEU), cu domeniile:

Istorie, înființat prin O.M. 4227/02.08.2001,

Contabilitate, înființat prin O.M. 5660/12.12.2005,

Management, înființat prin O.M. 1436/02.07.2007.

Școala Doctorală de Științe Inginerești (SDSI), cu domeniile:

Ingineria materialelor, înființat prin O.M. 3333/08/03.2000,

Inginerie electrică, înființat prin O.M. 3597/14.04.2010,

Inginerie mecanică, înființat prin O.M. 4966/31.08.2010.

Decurgând din misiunea asumată la nivelul instituției de învățământ superior din care fac parte, școlile doctorale au o dublă misiune, didactică și de cercetare științifică.

Misiunea didactică vizează ca principale obiective:

– formarea doctoranzilor în scopul dobândirii și perfecționării cunoștințelor și abilităților necesare cercetării în domeniile precizate;

– dobândirea și perfecționarea competentelor doctoranzilor, în scopul elaborării și gestionării proiectelor de cercetare științifică în domeniile mai sus precizate;

– educarea doctoranzilor în spiritul eticii cercetării științifice;

– formarea spiritului critic în evaluarea obiectivă a rezultatelor cercetărilor;

– pregătirea de specialiști în domeniu, în vederea inserției pe piața muncii înalt calificate: învățământ superior, cercetare și dezvoltare.

Prin misiunea de cercetare științifică sunt vizate cu precădere obiective referitoare la:

– sprijinirea participării doctoranzilor la competiții și programe de cercetare naționale și internaționale;

– producerea de cunoștințe noi în domeniu; promovarea cercetării științifice din perspectivă inter-disciplinară și multi-disciplinară; sprijinirea diseminării cunoștințelor, prin participarea la manifestări științifice naționale și internaționale, publicarea de articole științifice;

– sprijinirea cercetării în domenii de interes pentru economie și societate; inițierea de relații de colaborare științifică cu universități și instituții de cercetare din țară și străinătate în vederea realizarea unor lucrări științifice comune, cercetări comune etc.